Matrapazlâcuri urbanistice: Inspectoratul de Stat în Construcții ține partea Primăriei Bistrița într-o speță clară și pentru neinițiați, iar polițiștii investighează cazul

Date:

Investigația saptamana.online privind neregulile în autorizarea și construcția ansamblului de blocuri de pe strada Valeria Peter Predescu din Bistrița, cartier al dezvoltatorului RUNCAN CONSTRUCT, a scos la iveală faptul că actul de autorizare s-a emis în absența acordului de mediu. Agenția de Protecție a Mediului a respins solicitarea RUNCAN CONSTRUCT întrucât lucrările erau deja începute, practic primul bloc era deja la etajul III, în momentul solicitării acordului de mediu, act necesar la dosarul pentru obținerea autorizației de construcție, adică cu mult înainte de a construi ceva în mod legal. Sub supravegherea responsabilei de zonă de la urbanism, recte Mălaicu Sabina, blocurile au crescut ca ciupercile după ploaie. În plină anchetă a polițiștilor și procurorilor la Primăria Bistrița, funcționarii primăriei au albit situația, atașând la dosarul de autorizare un aviz de mediu acordat ulterior pentru următorul bloc și i-au băgat la semnat primarului Ioan Turc o autorizație cu cântec. Conform ultimelor informații speța a fost preluată de polițiștii bistrițeni care investighează chiar în aceste zile cum a fost posibilă autorizarea unui bloc construit deja, fără acordul de mediu la documentația de autorizare.

În continuarea demersurilor investigative am solicitat informații despre această situație de la Inspectoratul Județean în Construcții Bistrița-Năsăud, de la care am primit un răspuns halucinant care spune pe scurt că s-au identificat doar unele mici nereguli. Pe larg, ISC BN încearcă o palidă justificare prin care chipurile edificarea de blocuri fără autorizație este legală. Mai mult, conform ISC BN, Primăria Bistrița ar fi procedat corect că nu a mai solicitat aviz de mediu pentru autorizația respectivă întrucât nu există norme speciale care să stabilească modalitatea de întocmire a documentației de autorizare a lucrărilor deja realizate (a se citi blocuri/construcții realizate fără autorizație).

Prezentăm răspunsul ISC BN integral aici.

Cum evaluează situația un avocat specializat în urbanism?

Investigația noastră a ajuns la un moment în care pe lângă arhitecții cu care ne-am consultat, în plus față de punctele de vedere solicitate oficial de la instituții, am considerat că e necesară clarificarea elementelor și implicațiilor juridice de către un avocat specializat, fapt pentru care am transmis toate documentele emise de Primăria Bistrița, Agenția de Protecție a Mediului BN, precum și răspunsurile ISC BN la un avocat de renume care sub protecția anonimatului a fost de acord să ne ajute să descâlcim speța autorizațiilor fără acord de mediu.

Concluziile pe scurt confirmă faptul că autorizația s-a acordat în condiții cel puțin suspecte, că răspunsul ISC BN este unul eronat și că există elemente care pot trece în sfera penalului:

„În condițiile în care prevederile art. 59 alin. 3 din Ordinul 839/2009 au fost aprogate prin Ordinul 3454/31.12.2019, verificarea încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de temă în limitele actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului de către Agenția pentru Protecția Mediului BN se realizează în temeiul art. 7 alin. 2¹, 15, 15¹ și 15³ din Legea 50/1991.
Eliberarea AC nr. 1052/31.12.2021 apare ca fiind realizată în lipsa unei verificări realizate de către Agenția pentru Protecția Mediului BN , conform prevederilor art. 7 alin. 15, 15¹ și 15³ din Legea 50/1991, carență de natură să atragă nulitatea autorizației.
Chiar și în condițiile în care construcția autorizată prin AC 414/24.06.2021 era începută anterior emiterii acesteia, realizarea verificării încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de temă în limitele actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului era obligatorie conform art. 7 alin. 2¹ din Legea 50/1991, în condițiile în care pentru asemenea situații de intrare în legalitate nu mai este prevăzută o procedură specială, astfel încât și în aceste situații se impune a fi urmată procedura generală de autorizare.”

Opinia pe larg formulată de avocatul specializat

            Referitor la poziția ISC Bistrița-Năsăud conform căreia urmare a abrogării art. 59 alin. 3 din Odinul nr. 839/2009 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire, coroborat cu prevederile deciziei de respingere a solicitătii de emitere a acordului de mediu nr. 152/02.04.2021 nu este necesar acordul de mediu, înțelegem să arătăm că această opinie este una eronată, emisă, cel puțin în ceea ce privește AC nr. 1052/31.12.2021, cu încălcarea prevederilor art. 7 alin. 15, 15¹ și 15³ din Legea 50/1991 precum și a cerințelor CU nr. 2228/11.11.2021.

            Ca istoric, arătăm că pe terenul înscris în CF nr. 87123 și 81159 Bistrița s-a emis la data de 18.03.2021 CU nr. 410 în vederea întocmirii DTh pentru construcție colectivă în regim de înălțime D+P+10E+2ER, teren situat administrativ pe str. V.P.Predescu nr. 22..

            Este important de reținut că în CU nu se menționează că pe teren există o structură ridicată până la un anumit nivel, edificată fără autorizațieide construire.

            Prin AC nr. 414/26.06.2021  se autorizează edificarea unui imobil de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+10E+ER.

            La data de 08.09.2021 se eliberează CU nr. 1837 în vederea întocmirii DTh pentru construcție colectivă în regim de înălțime D+P+10E+2ER pe terenul situat adminsitrativ pe str. V.P.Predescu nr. 20 și înscris în CF nr. 87123 și 81159 Bistrița.

            În baza CU nr. 1837 se ekiberează AC nr. 814/26.10.2021 pentru edificare imobil de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+10E+2ER.

            La data de 11.11.2021 se eliberează CU nr. 2228 în vederea modificării regimului de înălțime pentru construcția autorizată prin AC nr. 414/24.06.2021 de la D+P+10E+ER la D+P+11E.

            În baza CU nr. 2228/11.11.2021 se eliberează AC nr. 1052/31.12.2021.

            Este de menționat că la data de 02.04.2021 se emite de către Agenția pentru Protecția Mediului BN Decizia de respingere nr. 152, utilizată probabil la documentația ce a stat la baza emiterii AC 414/24.06.2021.

            De asemenea la data de 25.10.2021 se emite tot de către Agenția pentru Protecția Mediului BN Decizia etapei de încadrare nr. 516, utilizată probabil la documentația ce a stat la data emiterii AC nr. 814/26.10.2021.

            Astfel, analizând actele mai sus indicate se poate constata că:

  • Pentru aceleași terenuri înscrise în CF nr. 87123 și 81159 Bistrița se imit de către Agenția pentru Protecția Mediului BN 2 decizii diferite, respectiv Decizia de respingere nr. 152/02.04.2021 și Decizia etapei de încadrare nr. 516/25.10.2021.
  • Emiterea AC nr. 1052/31.12.2021 s-a realizat cu încălcarea prevederilor art. 7 alin. 15, 15¹ și 15³ din Legea 50/1991 precum și a cerințelor CU nr. 2228/11.11.2021, neexistând anexat documentației tehnice în baza căreia a fost eliberată această autorizație o deciziei emisă de Agenția pentru Protecția Mediului BN.

Mai exact, conform art. 7 alin. 15 din Legeaa 50/1991:” În situația în care în timpul executării lucrărilor și numai în perioada de valabilitate a autorizației de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcții autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligația de a solicita o nouă autorizație de construire, potrivit prevederilor prezentei legi.”

Conform dispozițiilor art. 7 alin 15¹ din Legea 50/1991:” Pentru obținerea unei noi autorizații de construire, potrivit prevederilor alin. (15), solicitantul va depune o nouă documentație tehnică – D.T., elaborat în condițiile modificărilor de temă survenite, urmând ca autoritatea administrației publice locale competente să decidă, după caz:-

.a) emiterea noii autorizații de construire, dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă se înscriu în limitele actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, precum și ale avizelor și acordurilor obținute pentru autorizația de construire inițială;

b) reluarea procedurii de autorizare în condițiile prezentei legi, dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă depășesc limitele actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, precum și ale avizelor și acordurilor obținute pentru autorizația de construire inițială.”.

Totodată, conform art. 7 alin. 15³ din Legea 50/1991:” Verificarea încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de temă în limitele actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului se realizează de către aceasta potrivit prevederilor legislației privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.”.

Este de remarcat că prin CU nr. 2228/11.11.2021 se stabilește în sarcina solicitantului obligația de a se adresa autorității competente pentru protecția mediului, respectiv Agenției pentru Protecția Mediului BN.

Ca atare, în condițiile în care verificarea încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de temă în limitele actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului se realizează de cătreAgenției pentru Protecția Mediului BN, iar obligația de a se adresa agenției este stabilită în sarcina solicitantului prin CU nr. 2228/11.11.2021, Autorizația de Construire nr. 1052/31.12.2021 apare ca fiind emisă în baza unei Documentații Tehnice incomplete în lipsa unei Decizii emise de către Agenție, carență de natură a atrage după sine nulitatea Autorizației de Construire.

Din aceste considerente poziția exprimată de către ISC BN prin adresa nr. 6146 din 09.06.2022 apare ca fiind una eronată.

Mai exact, în ceea ce privește AC nr. 414/24.06.2021 se poate opina că există o evaluare a Agenției pentru Protecția Mediului BN materializată în Decizia de respingere nr. 152/02.04.2021, apărând pentru aceasta ca fiind respectate prevederile art.7 alin.  2¹ din Legea nr. 50/1991 conform cărora:” Documentația tehnică – D.T. se elaborează în conformitate cu conținutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1, în concordanță cu cerințele certificatului de urbanism, cu conținutul actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, al avizelor și acordurilor cerute prin certificatul de urbanism și se întocmește, se semnează și se verifică, potrivit legii.”.

Astfel, chiar și în condițiile în care la momentul eliberării AC nr. 414/24.06.2021 prevederile art. 59 alin. 3 din Ordinul nr. 839/2009 privind Normele Metodologice de aplicare aa Legii 50/1991 erau abrogate, obținerea avizului/evaluării din partea Agenției pentru Pretecțiaa Mediului BN era obligatoriei conform prevederilor art. 7 alin.  2¹ din Legea nr. 50/1991.

Ca atare, chiar dacă ISC BN are dreptate atunci când afirmă că urmare a abrogării dispozițiilor art. 59 aalin. 3 din Ordinul 839/2009 nu mai există o reglementare specială în vederea  întrării în legalitate a construcțiilor edificate fără autorizație, omite a arăta că autorizarea acestora se realizează cu respectarea dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 50/1991 în care, la alin. 2¹  specifică în mod expres că Documentația Tehnică întocmită în vederea obținerii AC se realizează în concordanță nu doar cu cerințele Certificatului de Urbanism, ci și cu conținutul actului administrativ/deciziei emise de către autoritatea competent pentru protecția mediului.

Pe de altă parte este absolute stranie emitetea de către Agenția pentru Protecția Mediului a două decizii diferite ce vizează aceleași terenuri înscrise în CF nr. 87123 și 81159 Bistrița, iar aceasta chiar și în condițiile în care adresele administrative analizate și indicate în în decizii sunt diferite, respectiv str. Valeria Peter Predescu nr. 22 în Decizia de respingere nr. 152/02.04.2021 și Valeria Peter Predescu nr. 20 în Decizia etapei de încadrare nr. 516/25.10.2021.

Or, în condițiile în care vorbim de un imobil unitar, astfel cum este acesta individualizat atât în cartea funciară cât și la art. 1 – Regimul juridic, art. 2 – Regimul economic și art. 3 – Regimul tehnic din CU nr. 410/18.03.2021, CU nr. 1837/08.09.2021 și CU nr. 2228/11.11.2021, emiterea de către Agenția pentru Protecția Mediului a 2 decizii diferite  poate fi chiar înscrisă în sfera faptelor penale.

În concluzie, având în vedere cele anterior arătate arătăm că:

  • Chiar și în condițiile în care prevederile art. 59 alin. 3 din Ordinul 839/2009 au fost aprogate prin Ordinul 3454/31.12.2019, verificarea încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de temă în limitele actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului de către Agenția pentru Protecția Mediului BN se realizează în temeiul art. 7 alin. 2¹, 15, 15¹ și 15³ din Legea 50/1991.
  • Eliberarea AC nr. 1052/31.12.2021 apare ca fiind realizată în lipsa unei verificări realizate de către Agenția pentru Protecția Mediului BN , conform prevederilor art. 7 alin. 15, 15¹ și 15³ din Legea 50/1991, carență de natură să atragă nulitatea autorizației.
  • Chiar și în condițiile în care construcția autorizată prin AC 414/24.06.2021 era începută anterior emiterii acesteia, realizarea verificării încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de temă în limitele actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului era obligatoriei conform art. 7 alin. 2¹ din Legea 50/1991, în condițiile în care pentru asemenea situații de intrare în legalitate nu mai este prevăzută o procedură spoecială, astfel încât și în aceste situații se impune a fi urmată procedura generală de autorizare.

Referitor la regimul de înălțime autorizat pentru execuție prin Ac nr. 414/24.06.2021 modificat prin AC nr. 1052/31.12.2021, respectiv AC nr. 814/26.10.2021 ,este de reținut că acesta este unul superior față de cel reglementat prin Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL nr. 111/2008.

Astfel, prin Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL nr. 111/2008 au aprobate edificarea a 3 imobile in regim de inaltime D+P+8E+ER si un corp de cladire cu un regim de inaltime maxim de D+P+12E, spatii verzi amenajate, cate un loc de parcare aferent fiecarui apartament, spatii comerciale si locuri de parcare aferente spatiilor comerciale, puncte gospodaresti, locuri de joaca pentru copii si o cresa cu suprafata de minim 200 mp, pe parcela identificata cu CF Bistrita 7677, CF 11985.

            Pe parcela identificata identificata cu CF Bistrita 9950 se vor realiza 3 imobile in regim de inaltime maxim D+P+7E+ER si un imobil in regim de inaltime D+P+4 E+ER, spatii verzi amenajate, cate un loc de parcare aferent fiecarui apartament, spatii comerciale si locuri de parcare aferente spatiilor comerciale, puncte gospodaresti si locuri de joaca pentru copii, în timp ce pe parcela identificata cu CF Bistrita 10482 se va realiza un imobil in regim de inaltime D+P+5E+ER, spatii verzi amenajate, cate un loc de parcare aferent fiecarui apartament, spatii comerciale si locuri de parcare aferente spatiilor comerciale, puncte gospodaresti si locuri de joaca pentru copii

Din dispozitivul HCL nr. 111/2008 reiese că pe terenurile cadastrate ulterior sub nr. CF 87123 și 81159 a fost reglementată edificarea doar a unui singur copr de clădire cu un regim de înălțime de D+P+12E, în timp ce pentru celelelte imobile regimul de înălțime reglementat era de cel mult D+P+8E+ER.

Or, prin AC nr. 414/24.06.2021, modificat prin AC nr. 1052/31.12.2021, respectiv AC nr. 814/26.10.2021, regimul de înălțime al ambelor imobile de locuințe colective este de D+P+11E, fiind depășit astfel numărul de imobile cu un regim de înălțime de maximum D+P+12E.

Mai mult, prin emiterea CU 2419/09.12.2021 se permite edificarea a încă 2 imobile de locuințe colective cu un regim de înălțime de D+P+11E, fiind astfel în situația încălcării flagrante de către reprezentanții UAT Bistrița a prevederilor Cap. I pct. I.2 subpunctul I.2.1 din Regumentul Local de Urbanism aprobat prin HCL 136/2013, prelungit prin HCL nr. 184/2018.

Mai exact, prin Regumentul Local de Urbanism aprobat prin HCL 136/2013 la Cap. I pct. I.2 subpunctul I.2.1 se statua că:”  Prezentul regulament preia acele prevederi din regulamentele anterioare, ale căror efecte sunt imprimate în configuraţia cadrului construit actual al municipiului. În cazurile în care actualul PUG a intervenit asupra zonelor de PUZ care nu şi-au produs efectele până la aprobarea lui, atunci pentru zonele respective se vor aplica prevederile prezentului regulament.”.

Dorim să precizăm că la data adoptării HCL nr. 136/2013 prin care a fost aprobat Planul Urbanistic General al mun. Bistrița precum și Regulamentul Local de Urbanism aferent, Planul de Urbanism Zonal aprobat prin HCL nr. 111/2008 își produsese deja efectele.

Ca atare, în condițiile în care PUZ-ul aprobat prin HCL nr. 111/2008 își produsese deja efectele, emiterea CU nr. 410/18.03.2021, CU nr. 1837/08.09.2021, CU nr. 2228/11.11.2021, AC nr. 141/24.06.2021, modificată prin AC nr. 1052/31.12.2021, AC nr. 814/26.10.2021, precum și a CU nr. 2419/09.12.2021, apar ca fiind întocmite și eliberate cu încălcarea flagrantă a prevederilor RLU Bistrița.

Totodată, în condițiile în care prin HCL nr. 111/2008 nu a fost stabilită o perioadă de valabilitate a PUZ-ului aprobat, considerăm că în ceea ce privește valabilitatea acestuia incidente sunt prevederile art. 28 alin. 1 și 2 din Ordinau 233/2016 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii 350/2001, conform cărora:”  

  • Perioada de valabilitate a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism se stabilește de către autoritatea administrației publice locale abilitată să aprobe documentația, în conformitate cu gradul de complexitate și cu prevederile acesteia.
  • (2) Conform art. 56 alin. (5) din Lege, valabilitatea prevederilor documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism se extinde de drept pentru acele investiții care au început în timpul perioadei de valabilitate, respectiv a fost demarat procesul de autorizare și/sau executare a lucrărilor de construcții, până la finalizarea acestora.”

Este de asemenea important de reținut și că Planurile Urbanistice Generale împreună cu regulamentele locale aferente acestora sunt documentații de urbanism care reglementează direcțiile de dezvoltare urbanistică în teritoriu pe baza cărora administrațiile locale gestionează noile soluții de dezvoltare, restructructurare și regenerare urbană în funcție de parametrii ce țin cont de funcția dominantă a zonei, configurația, țesutul urban, tipologia fondului construit, densitatea de ocupare a terenului, raportarea și relațiile de vecinătate.

Valori, cum sunt cele de înălțime reglementate prin PUZ sau PUG , sunt cele maxime admise într-o zonă, fără să fie însă obligatorie acordarea acestora dacă apare o discrepanță majoră sau conflicte de diferită natură.

Având astfel în vedere pe de o parte configurația și planul de mobilare reglementate prin PUZ – ul aprobat prin HCL nr. 111/2008, iar pe de altă parte faptul că acest PUZ și-a produs efectele anterior intrării în vigoare a PUG-ului aprobat prin HCL nr. 136/2013 și prelungit prin HCL nr. 184/184, prin raportare și la dispozițiile Cap. I pct. I.2 subpunctul I.2.1 din Regumentul Local de Urbanism, este evident că depășirea regimului de înălțime aptobat prin HCL nr. 111/2008 este una nelegală, aspect față de care poziția ISC Bistrița-Năsăud poate intra în sfera faptelor penale.

Ion Lucian Petraș
Ion Lucian Petrașhttps://saptamana.online/
jurnalist, free-lancer, blogger

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Popular

Citește mai mult

Care sunt cei mai buni jucatorii de snooker din istorie

Snookerul a fost inventat in jurul anului 1875, in...

ADI DEȘEURI anunță programul de colectare pentru luna octombrie

”IMPORTANT!Programul de colectare a deșeurilor reciclabile în luna OCTOMBRIE...

Austeritate la stat? Achiziții de telefoane mobile de lux, proaspăt lansate, la prețuri exorbitante

Articol preluat din Presshub.roCe instituție publică a cumpărat deja...

Cultură de canabis în loc de gard viu

Două persoane sun bănuite de înființarea unei culturi de...