PNRR: Apelul de proiecte pentru creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural va fi lansat pe 1 octombrie 2022. Ghidul a fost publicat.

Date:

Primul apel de proiecte pentru creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural va fi lansat pe 1 octombrie 2022.

În baza Acordului de implementare nr. 1/9.06.2022 încheiat între Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului, Administrația Fondului Cultural Național este responsabilă, în calitate de Agenție de implementare, cu gestionarea Investiției I5 – Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural, Pilonul IV, Componenta C11.Turism și cultură din PNRR.

Context

Pornind de la datele deținute în prezent cu privire la numărul instituțiilor culturale din localitățile cu mai puțin de 50.000 de locuitori, și la numărul proiectelor și programelor culturale desfășurate, cu finanțare națională, în astfel de localități, rezultă un deficit major de ofertă culturală în mediul rural și în orașele mici / zonele urbane , deficitul fiind accentuat în ceea ce privește dezvoltarea abilităților culturale (educație prin cultură).

Constituția României și politicile europene garantează accesul la cultură pentru toți cetățenii. Cercetările privind consumul cultural și datele existente despre infrastructura culturală, serviciile culturale publice (oferite de instituții de stat) și distribuția pe județe a proiectelor și programelor culturale ale operatorilor privați, indică faptul că, în realitate, o parte semnificativă dintre cetățeni au acces limitat la cultură pentru buna rațiune că: nu au cum ajunge fizic la ea; autoritățile locale dețin resurse limitate pentru oferirea acestor servicii; nu există forme coerente și stabile de sprijin pentru operatorii privați care să deruleze proiecte culturale în zone fără potențial comercial imediat. 

În sensul reducerii decalajului de acces la cultură între zonele rurale și cele urbane mari Investiția I5 – I, propune un program de finanțare a proiectelor culturale, derulat cu o contribuție obligatorie a autorităților locale de minimum 10% din valoarea proiectului, destinat organizațiilor neguvernamentale, derulat în localități cu o populație mai mica de 50.000 de locuitori. Cheltuielile eligibile sunt cele prevăzute în Ordonanța Guvernului 51/1998. 

INFORMAȚII DESPRE APEL

Perioada de depunere a proiectelor

Apelul de proiecte este unul de tip competitiv, cu termen limită de depunere. Solicitanții eligibili pot transmite online proiectele începând cu data de 1.10.2022, ora 10, până cel târziu pe 30.10.2022, ora 17. Informațiile introduse după data și ora limită nu vor mai fi salvate.

Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel, proiectele se depun exclusiv online, prin sistemul informatic disponibil la adresa https://www.afcnpnrr.ro , cu respectarea termenului limită de depunere menționat în secțiunea 3.1. 

Structura cererii de finanțare este prezentată în Anexa 2 la prezentul Ghid.

 Alocarea financiară pentru apel

Alocarea financiara totală pentru acest apel de proiecte este de 3 milioane de euro, fără TVA (sumă raportată la cursul InfoEuro din 31.05.2021 al Bancii Europene Centrale, respectiv 4,9195 lei pentru 1 euro). În cadrul acestui apel solicitanții vor putea depune online cereri de finanțare pentru derularea de proiecte culturale, în condițiile de eligibilitate descrise mai jos. 3.4 Priorități

Proiectele propuse trebuie să atingă cel puțin două dintre următoarele priorități :

 • Capacitatea de a genera dezvoltare culturală durabilă și consolidarea ecosistemului cultural local;
 • Dezvoltarea de abordări interdisciplinare, colaborative și/sau în coproducție;
 • Promovarea incluziunii, a diversității și a toleranței;

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Eligibilitatea solicitantului

În cadrul acestui apel de proiecte solicitanții eligibili sunt organizații nonguvernamentale. Un operator cultural poate solicita și obține o singură finanțare în cadrul acestui apel de proiecte cu condiția asigurării unei co-finanțări minime echivalente cu 10 % din valoarea totală a proiectului, asigurate de autoritatea locală/județeană.

Eligibilitatea activităților

Pentru a fi eligibile, activitățile trebuie să se deruleze după semnarea contractului (cel mai târziu 31.03.2023) până la 30 iunie 2024.

Eligibilitatea grupului țintă

Proiectul trebuie să se adreseze unui grup țintă din localități cu o populație mai mică de 50.000 de locuitori. 

Eligibilitatea cheltuielilor

(1) Condiții generale de eligibilitate a cheltuielilor sunt:

 1. să fie efectuate și plătite între data semnării contractului de finanțare şi data de finalizare a proiectului.
 2. să fie însoțite de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate;
 3. să nu contravină prevederilor PNRR;
 4. să fie cuprinsă în bugetul proiectului;
 5. să respecte prevederile legislației comunitare şi naționale aplicabile;
 6. să nu fi făcut obiectul altor finanțări publice, în condițiile legii.

(2) Categorii de cheltuieli eligibile:

 1. cheltuielile materiale directe, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, cheltuieli cu materiale consumabile, materiale auxiliare, materiale de natura obiectelor de inventar;
 2. cheltuieli cu servicii executate de terți, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, cheltuieli cu închirieri de spații pentru desfășurarea activităților culturale, cheltuieli cu închirieri de echipamente, cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate, cheltuieli cu transportul de bunuri, cheltuieli pentru consultanță de specialitate, cheltuieli pentru realizare de tipărituri, cheltuieli pentru organizare de evenimente, cheltuieli privind onorarii și drepturi de autor;
 3. cheltuieli cu personalul, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii și impozitul pe venit aferente salariilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
 4. cheltuieli pentru cazarea, masa, transportul intern şi internațional al personalului, participanților, invitaților sau beneficiarilor proiectului sub formă de sume forfetare al căror cuantum se aprobă prin programul de finanțare, cu încadrarea în limita maximă aprobată, potrivit prevederilor legale aplicabile, pentru invitații secretarilor generali ai ministerelor;
 5. cheltuieli cu achiziția de mijloace fixe utilizate exclusiv în scopul implementării proiectului, în procent de cel mult 25% din totalul finanțării nerambursabile acordate; f) cheltuieli cu premii;

g) cheltuieli cu lucrări care nu necesită autorizație de construire, în procent de cel mult 10% din totalul finanțării nerambursabile acordate.

 • În cazul în care mijloacele fixe achiziționate nu sunt utilizate exclusiv în scopul implementării proiectului, se va acoperi doar amortizarea acestora pentru perioada de implementare a proiectului, fără a se depăși 25% din totalul finanțării nerambursabile acordate.
 • Finanțările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale care decurg din norma de baza prevăzută în contractele individuale de muncă ale personalului angajat la unitățile de învățământ beneficiare.

Valoarea maximă a finanțării

Valoarea finanțării per proiect nu poate fi mai mică de 20.000 de euro și nu poate depăși 40.000 euro (sumă raportată la cursul InfoEuro din 31.05.2021 al Bancii Europene Centrale, respectiv 4,9195 lei pentru 1 euro). Finanțarea se acordă în tranșe, un avans la semnarea contractului de maximum 80% din valoarea finanțării, ultima tranșă de minimum 20% după aprobarea decontului final pentru întreg proiectul inclusiv cofinanțarea echivalentăcu 10 % din valoarea totală a proiectului. 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 

Perioada de implementare a proiectelor finanțate în cadrul prezentului apel este de la data semnării contractului (nu mai târziu de 31.03.2023) până la 30 iunie 2024.

 • INDICATORI
 • Implicarea unui grup țintă din localități cu mai puțin de 50.000 de locuitori format din minimum 30 persoane
 • Realizarea obiectivelor propuse prin atingerea rezultatelor estimate.
 • Stimularea interesului pentru activități culturale. 
 • Dezvoltarea înțelegerii limbajului artistic. 
 • Dezvoltarea creativității prin folosirea tehnicilor și instrumentelor culturale în formarea competențelor interdisciplinare.
 • Activarea culturală și comunitară în spații alternative;
 • Punerea în valoare a resurselor culturale și identitare locale
 • Dezvoltarea de parteneriate instituționale locale, naționale și internaționale.

INFORMAȚII PRIVIND PREGĂTIREA ȘI DEPUNEREA UNUI PROIECT

Proiectele se depun exclusiv online, prin sistemul informatic https://www.afcnpnrr.ro , cu respectarea termenului limită de depunere menționat în secțiunea 3.1. Perioada de depunere a proiectelor.

Informații și indicații cu privire la utilizarea platformei se regăsesc în Anexa 1 – Instrucțiuni de utilizare a platformei online.

Structura cererii de finanțare este prezentată în Anexa 2 la prezentul Ghid. 

Ion Lucian Petraș
Ion Lucian Petrașhttps://saptamana.online/
jurnalist, free-lancer, blogger

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Popular

Citește mai mult

Ce fapte penale au mai săvârșit șoferii din județul Bistrița-Năsăud?

Conform Buletinului de presă transmis de Inspectoratul Județean de...

ADI DEȘEURI anunță programul de colectare a deșeurilor în municipiul Bistrița pe luna decembrie 2023

”IMPORTANT!Programul de colectare a deșeurilor reciclabile, pentru MunicipiulBistrița și...

Documentele de urbanism se pot consulta online pe site-ul Primăriei Bistrița

Primăria Bistrița asigură locuitorilor săi pe site-ul instituției o...

Expoziție fotografică la Arhivele Naționale Bistrița-Năsăud

Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Bistrița-Năsăud organizează o nouă...