Ce propuneri au fost acceptate pentru includerea în Strategia de Dezvoltare a Județului Bistriță-Năsăud

Date:

de Ion Lucian Petraș

-evaluările recomandărilor aparțin Consiliului Județean Bistrița-Năsăud-

Asociația Patrimoniul Transilvan, prin Petraș Ion Lucian a depus mai multe propuneri pentru completarea strategiei, mare parte din ele fiind acceptate ca recomandări. Bunele practici în administrație arată că transparența și deschiderea spre societatea civilă poate aduce beneficii. Principiile bunei guvernanțe locale stipulează că trebui să implici cetățenii în conturarea politicilor publice și strategiilor/planurilor elaborate pentru că altfel rămân niște hârtii inutile.

Conform răspunsului primit de la Consiliul Județean BN au fost evaluate toate propunerile și acceptate/neacceptate următoarele recomandări:

Prin adresa domnului Petraș Ion-Lucian, înregistrată Ia registratura Consiliului Județean Bistrița-Năsăud cu nr.1107/4/17.01.2022 au fost transmise observații cu privire la proiectul de hotărâre sus-menționat, observații ce au fost analizate, de către structura Arhitect sef, Compartimentul fonduri europene, dezvoltare, în colaborare cu Societatea Cornel Ban Consulting, care a elaborat proiectul Strategiei de dezvoltare a județului Bistrița-Năsăud pentru perioada 2021-2027, și acceptate parțial, după cum urmează:

 1. Dezvoltarea rolului ADI Turism la capitolul turism, propunere acceptată și preluată în strategia finală;
 2. Extinderea rețelei de drumuri și utilități în satele aparținătoare Bistriței, propunere acceptată și preluată în strategia finală;
 3. Înființarea unui parc industrial în Bistrita și hub-uri industriale în toate orașele: strategia acoperă în mare parte acest aspect cu recomandarea BECEH și a centrului de transfer tehnologic, facilitate mai avansată decât un parc industrial;

d)Strategia nu conține măsuri concrete pentru tranziția economică verde în afara Bistriței: strategia industrială discută în mod explicit integrarea Năsăudului în strategia pe economie circulară (mai ales pe mase plastice) iar restul localităților sunt în mod explicit discutate în celelelte capitole, îndeosebi pe turism și agricultură (a se vedea propunerea fanion legată de clusterele agricole);

 • Se sugerează integrarea UTCN în strategia de dezvoltare industrială: aspectul este acoperit extensiv în secțiunea pe BECEH plus cel pe educatie si formare;
 • Stagii pentru studenții din domeniul turism: subiectul este acoperit extensiv la capitolul Educație și formare. În cadrul strategiei a fost preluată sugestia referitoare la oferirea de stagii pentru studenții de la facultatea de administrație publică.

Prin adresa domnului Rus Marinel, înregistrată la registratura Consiliului Județean Bistrița-Năsăud cu nr.690/1/11.01.2022 au fost transmise propuneri de modificare a proiectului „Strategia de dezvoltare a județului BistrițaNăsăud pentru perioada 2021-2027″. Aceste propuneri au fost analizate de către structura Arhitect șef, Compartimentul fonduri europene, dezvoltare, în colaborare cu Societatea Cornel Ban Consulting, care a elaborat proiectul Strategiei de dezvoltare a județului Bistrița-Năsăud pentru perioada 2021-2027, și ulterior acceptate parțial, respectiv:

 1. Deschiderea drumului de lângă râul Bistrița- strada Viorelelor, strada Codrișor. Este un drum foarte util pentru a evita aglomerația din oraș: această recomandare este cuprinsă în strategie ca și idee de bază, în cadrul obiectivului strategic „Un județ mai bine conectat prin creșterea mobilității”, care prevede și decongestionarea traficului prin măsuri, direcții de acțiune, priorități;
 2. Aeroport în apropierea Bistriței: dată fiind proximitatea față de aeroportul din Cluj și Târgu-Mureș acest obiectiv este greu de susținut, dar sa prevăzut cu titlu de recomandare în cuprinsul strategiei la capitolul Infrastructură și echiparea teritoriului înființarea unui aeroport pentru transport persoane.

Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Județean BistrițaNăsăud cu nr.1103/3/17.01.2022 a domnului Lezeu Radu și prin adresa nr.29/17.01.2022 a Ordinului Asistenților Medicali Generalisti, Moaselor si Asistenților Medicali din România, Filiala Bistrița-Năsăud, înregistrată la registratura Consiliului Județean Bistrița-Năsăud cu nr.1154/5/17.01.2022 au fost transmise, de asemenea, observații, recomandări cu privire la proiectul Strategia de dezvolatre a județului Bistrița-Năsăud pentru perioada 20212027, observații ce au fost analizate de către structura Arhitect sef, Compartimentul fonduri europene, dezvoltare, în colaborare cu Societatea Cornel Ban Consulting, și acceptate parțial, după cum urmează:

 1. Dezvoltarea rețelei de medicină publică primară, propunere acceptată și preluată în strategia finală;
 2. Dezvoltarea rețelei de medicină paliativă la domiciliu, propunere acceptată și preluată în strategia finală;
 3. Medici de familie la nivelul tuturor comunelor, proporțional cu populația, propunere acceptată și preluată în strategia finală;

d)Centre Comunitare Integrate în loc de Case Comunitare Integrate (pentru acestea din urmă neexistând cadru legislativ), propunere acceptată și preluată în strategia finală;

 • Programe de medicină preventivă ajustate la marile cauze ale morbidității din județ, propunere acceptată și preluată în strategia finală;
 • Inserarea tabelului cu evoluția numărului de asistente și moase din județ, propunere acceptată și preluată în strategia finală;
 • Proiect-pilot de tutori de practică pentru elevii și elevele de la școala sanitară postliceală, propunere acceptată și preluată în strategia finală;

h)lntegrarea învățămâtului superior de specialitate pentru asistenți în cadrul parteneriatului Consiliul Județean Bistrița-Năsăud – UMF Târgu-Mureș, propunere acceptată și preluată în strategia finală;

i) Obiectiv Spital Rodna nefezabil: strategia susține înființarea unui spital medical la Rodna ca o necesitate, urmare analizei realizate, în vederea reducerii discrepanțelor regionale și județene în ceea ce privește îngrijirea primară și serviciile din spitalele existente dar, se are în vedere ca obiectiv, măsuri, direcții de acțiune, priorități și construcția unui centru multifuncțional cu o componentă medicală la Rodna luând în considerare faptul că locația prezintă avantaje și din punct de vedere al finanțării proiectului, având acces la fondul de dezvoltare rurală.

j)Sugestiile legate de reforma învățământului pentru asistenți care țin de reforme legislative nu au fost acceptate nefăcând obiectul unei strategii.

Prin adresa nr.12493/11.01.2022 a Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, înregistrată la registratura Consiliului Județean BistrițaNăsăud cu nr.823/2/12.01.2022 au fost transmise propuneri asupra proiectului „Strategia de dezvoltare a județului Bistrița-Năsăud pentru perioada 2021-2027″, propuneri ce au fost analizate de către structura Arhitect șef, Compartimentul fonduri europene, dezvoltare, în colaborare cu Societatea Cornel Ban Consulting, și acceptate parțial, după cum urmează:

 1. Campanii publice de combatere a criminalității, protecția patrimoniului și mediului, propunere acceptată și preluată în strategia finală;
 2. Instalarea de sisteme de supraveghere a traficului, propunere acceptată și preluată în strategia finală;
 3. Achiziționarea unor mijloace auto cu consum redus ( hibrid sau electric) în special în zonele cu caracter turistic pentru asigurarea intervenției la evenimente și punerea la dispoziție a unui teren pentru înființarea unui Poligon de tragere: propuneri necceptate pe motiv că nu fac obiectul strategiei;
 4. Reabilitarea unor corpuri de clădire ale Inspectoratului Județean de

Poliție: strategia cuprinde, în cadrul Obiectivului strategic „Un județ mai verde, care face tranziția spre emisii nete 0 de carbon”, măsuri precum reducerea consumului de energie la nivelul fondului construit prin eficientizarea energetică a clădirilor publice și private;

 • Debirocratizarea instituțiilor și simplificarea accesului la ghișeele de relații cu publicul: strategia cuprinde în cadrul mai multor capitole dezvoltarea infrastructurii digitale;
 • Stimularea dialogolului cu societatea civilă pe problematica asociată atribuțiilor poliției: strategia cuprinde la modul general, pe întreg conținutul ei, prevederi legate de includerea socității civile în luarea anumitor decizii.

În cadrul ședinței publice, din data de 27.01.2022, privind dezbaterea Proiectului de hotărâre privind Strategia de dezvoltare a județului Bistrița-

Năsăud pentru perioada 2021-2027, au fost formulate propuneri cu valoare de recomandare asupra Strategiei de dezvoltare a județului Bistrița-Năsăud pentru perioada 2021-2027. Având în vedere faptul că, dezbaterea publică sa desfășurat on-line, precum și pentru o mai bună analiză a recomandărilor făcute, domnul Ban Cornel, autorul Strategiei de dezvoltare a județului Bistrița-Năsăud pentru perioada 2021-2027, a propus ca recomandările făcute să fie trimise prin e-mail, în vederea analizării acestora de către structura Arhitect șef, Compartimentul fonduri europene, dezvoltare, în colaborare cu Societatea Cornel Ban Consulting, și acceptării/neacceptării lor, precum și a revizuirii anexei proiectului de hotărâre sus-menționat cu recomandările acceptate. Astfel, în urma dezbaterii publice au fost acceptate/ neacceptate următoarele propuneri:

 1. Intervenția publică a domnului Melente Horoba, Transmixt S.A.:

Se propune amendarea la Obiectiv general „Dezvoltarea transportului public rutier ca factor de incluziune socială și stimularea acestuia în detrimentul autoturismului” de obiective specifice suplimentare: Referitor la obiectivele specifice propuse a fi introduse suplimentar în cadrul obiectivului general – Dezvoltarea transportului public rutier ca factor de incluziune socia/5 și stimularea acestuia în detrimentu/ autoturismului, precizăm faptul că acestea sunt cuprinse în legislația specifică transportului public de persoane, respectiv Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoria/e nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare, în Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare, iar problematica transportului rutier este tratată la capitolul 2.4.2 Obiectiv Specific – Dezvoltarea transportului rutier sustenabil care cuprinde măsuri, direcții de acțiune și priorități. În ceea ce privește modul de stabilire, ajustare și modificare a tarifelor, acesta este prevăzut în Ordinul ANRSC nr.272/2007 pentru aprobarea Norme/or-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport loca/ și județean de persoane, cu modificările și completările ulterioare. Luând în considerare cele menționate, propunerile domnului Melente Horoba nu sunt acceptate.

 • Intervenția publică a domnului Adrian Florin Chereji, Bistrița Civică:
  • Repatrierea colecției de covoare orientale medievale și de steaguri ale breslelor săsești aflate azi în Nurnberg (Germania) în urma refugiului comunității săsești din 1944 și expunerea lor în Biserica Evanghelică: propunere acceptată și preluată în cuprinsul stategiei finale;
  • Dezvoltarea turistică a Parcului Național Munții Rodnei: subiect parțial preluat și tratat în strategia finală, iar în vederea dezvoltării domeniului turism se va avea în vedere elaborarea unei strategii sectoriale privind dezvoltarea turistică a județului Bistrița-Năsăud, care va avea ca scop stabilirea priorităților de dezvoltare a sectorului turistic.
 • Intervenția domnului Viorel Urda, Primăria Năsăud:
  • Salvarea Bibliotecii Academiei din Năsăud: subiectul conservării si reabilitării monumentelor istorice este tratat în cuprinsul strategiei la capitolul „Turismul și resursele sale din județ” și respectiv în cadrul secțiunii „Obiective strategice, obiective specifice, priorități, măsuri, direcții de acțiune”.
  • O discuție mai elaborată pe destinația zona rural-montană a munților Țibleș: subiect parțial tratat în strategie, iar în vederea dezvoltării domeniului turism se va avea în vedere elaborarea unei strategii sectoriale privind dezvoltarea turistică a județului Bistrița-Năsăud, care va avea ca scop stabilirea priorităților de dezvoltare a sectorului turistic.
 • Propunerile transmise, prin e-mail, de către domnul Linca Adrian, jurnalist sportiv

Propunerile transmise de către domnul Linca Adrian, jurnalist sportiv cu privire la domeniul sport au fost preluate și incluse în strategia finală la capitolul Capital uman prin dezvoltarea unui nou subcapitol Sportul bistrițean, care tratează următoarele aspecte: Sportul bistrițean în trecutul recent, Potențialul sportiv al județului Bistrița-Năsăud, Perspectiva cetățenilor asupra problematicii sportului în județul Bistrița-Năsăud, Îmbunătățirea situației sportului în județul Bistrița -Năsăud, Analiza SWOT a domeniului SPORT în județul Bistrița Năsăud , Operaționalizarea strategiei de dezvoltare a educației fizice și sportului pentru județul Bistrița-Năsăud în perioada 20212027.

 • Propunerile transmise, prin e-mail, de către doamna Dancs Mădălina, antreprenoare, Romuli:

O discuție mai elaborată legată de destinația zona rural-montană a munților Rodnei și Țibleșului este un subiect parțial tratat în strategie, iar în vederea dezvoltării domeniului turism se va avea în vedere elaborarea unei strategii sectoriale privind dezvoltarea turistică a județului Bistrița-Năsăud, care va avea ca scop stabilirea priorităților de dezvoltare a sectorului turistic.

Prin urmare, toate recomandările, sugestiile, propunerile transmise/ formulate cu privire la proiectul „Strategia de dezvoltare a județului BistrițaNăsăud pentru perioada 2021-2027” în cadrul procedurii de transparență decizională, acceptate de către structura Arhitect șef, Compartimentul fonduri europene, dezvoltare au fost preluate în forma finală a proiectului, fiind justificate prin faptul că vor contribui la dezvoltarea județului în toate domeniile de intervenție. De asemenea, menționăm că, recomandările, sugestiile, propunerile primite cu privire la proiectul „Strategia de dezvoltare a județului Bistrița-Năsăud pentru perioada 2021-2027” în cadrul procedurii de transparență decizională, neacceptate de către structura Arhitect șef, Compartimentul fonduri europene, dezvoltare nu au fost preluate în proiectul menționat, deoarece nu fac obiectul strategiei mai sus menționate.

Având în vedere cele expuse mai sus, solicitările formulate se justifică parțial, se acceptă parțial și în conformitate cu prevederile art.240 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care prevăd faptul că aprecierea necesității și oportunitatea adoptării actelor administrative aparțin exclusiv autorităților deliberative propunem revizuirea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a județului Bistrița-Năsăud pentru perioada 2021-2027.

Ion Lucian Petraș
Ion Lucian Petrașhttps://saptamana.online/
jurnalist, free-lancer, blogger

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Popular

Citește mai mult

Via Transilvanica a câștigat premiul publicului la premiile Europa Nostra cu 27 de mii de voturi, record absolut

Via Transilvanica a câștigat ieri seară premiul publicului la...

Viceprimarul Stan Călin e la serviciu dar de fapt e la chef

Preocupat de problema arborilor care urmează să fie tăiați...

Cum a ajuns justiția din România un sistem piramidal, controlat de o mână de oameni (I)

Articol preluat din presshub.roCum a ajuns justiția din România...

La mulți ani, Google! 25 de ani de căutare!

Google aniversează 25 de ani de la înființare, motorul...